Apie Informatikos ir ryšių departamento Elektroninių paslaugų portalą

Nuo 2022 m. vasario 1 d. pradėjo veikti modernizuotas Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Elektroninių paslaugų portalas https://epaslaugos.ird.lt.

Elektroninių paslaugų portale, be iki šiol Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų pagrindu teikiamų elektroninių paslaugų, sukurtos Administracinių nusižengimų registro duomenų pagrindu teikiamos elektroninės paslaugos administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims.

Asmuo, prisijungęs prie Elektroninių paslaugų portalo, savo asmeninėje paskyroje gali matyti jo padarytų administracinių nusižengimų arba su jam priklausančia transporto priemone, kuriuose yra surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje ar tais atvejais, kai administracinis nusižengimas padarytas su juridiniam asmeniui priklausančia transporto priemone ir suformuotas pranešimas apie užfiksuotą administracinį nusižengimą, sąrašą bei susiformuoti šių nusižengimų išrašus.

1. Asmuo per Elektroninių paslaugų portalą gali gauti informaciją apie:

1.1. visus savo administracinius nusižengimus, ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną), ir apie šiuos procesinius sprendimus;

1.2. visus administracinius nusižengimus, kuriuose jis yra pripažintas nukentėjusiuoju, ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną), ir apie šiuos procesinius sprendimus;

1.3.  apie nepilnamečių vaikų padarytus administracinius nusižengimus ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną);

1.4. apie administracinius nusižengimus, kuriose asmens nepilnamečiai vaikai pripažinti nukentėjusiuoju ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną), ir apie šiuos procesinius sprendimus;

1.5. visus administracinius nusižengimus, padarytus su asmeniui priklausančia transporto priemone ir dėl kurių priimti procesiniai sprendimai (surašytas administracinio nusižengimo protokolas, priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje, nutarimas nutraukti administracinio nusižengimo bylos teiseną).

2. Be to, asmuo, užpildęs Elektroninių paslaugų portale esančias formas, gali pranešti apie fizinius ar juridinius asmenis, kurie nusižengimo metu valdė jam priklausančias transporto priemones, teikti paaiškinimus ir skundus administracinių nusižengimų bylose.

3. Per Elektroninių paslaugų portalą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatytais atvejais galima pateikti skundą dėl priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje bei gauti informaciją apie priimtus sprendimus, išnagrinėjus skundą.

4. Atnaujintas Elektroninių paslaugų portalas yra integruotas su Administracinių nusižengimų registru, todėl užtikrinamas greitas ir saugus duomenų perdavimas administracinio nusižengimo tyrimą atliekančioms institucijoms.

5. Elektroninių paslaugų portalas užtikrina paprastą ir greitą informacijos, viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą  24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Prisijungti prie Elektroninio paslaugų portalo galite internetiniu adresu https://epaslaugos.ird.lt bei patvirtindami savo asmens tapatybę.

Asmens tapatybė yra patvirtinama:

1. Naudojantis elektroninio parašo sertifikatu, skirtu identifikavimuisi.
2. Per elektroninės bankininkystės sistemas.

Prisijungę prie Elektroninio paslaugų portalo adresu  https://epaslaugos.ird.lt, galite matyti informaciją apie užfiksuotus administracinius nusižengimus nuo 2017 m. sausio 1 d. jeigu esate:

1. Asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn.

2. Esate transporto priemonės savininkas ir Administracinių nusižengimų registre suformuotas bent vienas procesinis dokumentas (administracinio nusižengimo protokolas, pranešimas apie užfiksuotą administracinį nusižengimą).

3. Jeigu esate nepilnamečio vaiko įgaliotas atstovas ir jo atžvilgiu Administracinių nusižengimų registre suformuotas bent vienas procesinis dokumentas (administracinio nusižengimo protokolas, pranešimas apie užfiksuotą administracinį nusižengimą, šaukimas).

4. Jeigu administracinio nusižengimo byloje esate pripažintas nukentėjusiu ir Administracinių nusižengimų registre suformuotas bent vienas procesinis dokumentas (administracinio nusižengimo protokolas, pranešimas apie užfiksuotą administracinį nusižengimą, šaukimas).

5. Jeigu esate juridinio asmens vadovo įgaliotas asmuo, Jūs galite matyti visus administracinius nusižengimus su transporto priemonėmis, kurios priklauso juridiniam asmeniui ir Administracinių nusižengimų registre yra suformuotas pranešimas apie užfiksuotą Kelių eismo taisyklių pažeidimą.

Pastaba. Asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn papildomai mato ir informaciją apie Administracinių nusižengimų kodekso straipsnį ir dalį, kurioje numatyta atsakomybė. Transporto priemonės savininkas, kai Kelių eismo taisyklių pažeidimas užfiksuotas pažeidimų fiksavimo sistemomis, tačiau dar nėra surašytas administracinio nusižengimo protokolas, taip pat gali matyti informaciją koks  pažeidimo tipas yra užfiksuotas (greičio viršijimas, TP eksploatuoja be techninės apžiūros, TP eksploatuojama be draudimo, Raudono šviesoforo signalo nesilaikymas, Važiavimas maršrutiniam transportui skirta eismo juosta, TP nėra sumokėtas kelių naudotojo mokestis. TP sustojo/stovėjo KET punkto ribojimo zonoje, TP sustojo/stovėjo KET ženklo zonoje, TP nesustojo prie STOP ženklo).

Atvejais, kai Kelių eismo taisyklių pažeidimas užfiksuotas pažeidimų fiksavimo sistemomis ne asmens, įtariamo administracinio nusižengimo padarymu, akivaizdoje ir asmeniui užpildžius visą būtiną informaciją ir šie pateikti duomenys gali būti apdorojami automatiniu būdu, tokia informacija iš karto apdorojama automatiniu būdu, t. y. administracinio nusižengimo protokolas surašomas nurodytam asmeniui ar suformuojamas pranešimas apie užfiksuotą administracinį nusižengimą.

Atvejais, kai pateikti duomenys negali būti apdorojami automatiniu būdu (nenurodomas asmuo vairavęs asmenį, nurodomas asmuo, kuris neturi Lietuvos Respublikoje išduoto asmens kodo ar nurodomi ne visi privalomi duomenys) tokiais atvejais apdorojami ir peržiūrimi  darbuotojų, tiriančių konkretų administracinį nusižengimą. Informacija apie priimtą ar atmestą informacija yra atvaizduojama, prisijungus prie Elektroninių paslaugų portalo, asmeninėje paskyroje.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikta informacija patalpinama Administracinių nusižengimų registre prie atitinkamos administracinio nusižengimo bylos ir yra matoma tiriančio ar nagrinėjančio pareigūno, todėl papildomai teikti informaciją kitais būdais (elektroniniu paštu, paštu, atvykstant į įstaigą ar telefonu) nereikia.

Juridinių asmenų įgalioti asmenys gali pateikti duomenis apie  transporto priemonės valdytoją, kai juridinio asmens vadovas suteiks teisę šiems asmenims naudotis Elektroninių paslaugų portalu. Žemiau pateikiama instrukcija, kaip įmonės vadovas gali suteikti teises įgaliotiems asmenims.

1. Prisijungti prie portalo https://epaslaugos.ird.lt  kaip juridiniam asmeniui ir meniu pasirinkti punktą "Įgaliojimai".

2. Paspausti "Pildyti naują įgaliojimą", užpildyti formos laukus ir paspausti "Patvirtinti".

Svarbu:
1. "Galiojimo data" - nurodo iki kada suteikiamas įgaliojimas. Įgaliojimo trukmė negali būti daugiau nei 1 metai.
2. Pažymėti varnelę prie "Teikti TP vairuotojus" ir "Skundai" (pagal poreikį).

Informaciją apie tai asmenį, kuris nusižengimo fiksavimo metu valdė transporto priemonę  galite pateikti Elektroninių paslaugų portale https://epaslaugos.ird.lt/. Prisijungę prie savo paskyros pasirinkite „Administraciniai nusižengimai“->Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims“. Lange matysite informaciją apie administracinius nusižengimus. Pasirinkite įrašą dėl kurio norite pateikti informaciją, t. y.  dešinėje pusėje paspaudus mygtuką  „Veiksmai“ matysite  meniu su galimais veiksmais.

1. Pasirinkite veiksmą „Transporto priemonės naudotojo teikimas“.

2. Atvejais, kai žinote visus transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenys pasirinkite langą „Teikiu informaciją apie asmenį, kuris valdė transporto priemonę“.

3. Pasirinkite asmens tipą „Fizinis asmuo“, kad galėtumėt užpildyti kitus duomenis.

Atvejais, kai transporto priemone naudojosi (valdė) Lietuvos Respublikos pilietis, užpildykite šiuos langus: vardas, pavardė, LR asmens kodas ir spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Pastaba. Jeigu nurodysite neteisingą asmens kodą, vardą ar pavardę būsit informuojamas, kad tokio asmens Lietuvos Respublikos Gyventojų registre nėra. Tokiu atveju patikslinkite asmens duomenis.

Informacijos pildymas apie vairuotojo pažymėjimą ir gyvenamosios vietos adresą nėra privalomas.

Atvejais, kai asmuo yra užsienietis ir neturi Lietuvos Respublikoje išduoto asmens kodo, tuomet pažymėkite varnele langą „Neturi LR asmens kodo“ ir užpildykite privalomus langus: vardas, pavardė, gimimo data.

Tuomet užpildykite kitą reikalingą informaciją:

1. Informaciją apie asmens vairuotojo pažymėjimą.

Pastaba. Šių duomenų nereikia pildyti, jeigu nusižengimo metu Jūs nebuvote transporto priemonės savininkas (valdytojas). Atvejais, kai Jums priklausančią (valdomą) transporto priemonę perdavėt vairuoti kitam asmeniui, Jūs privalote įsitikinti, kad asmuo turi teisę vairuoti tos kategorijos transporto priemonę.

Informaciją apie asmens gyvenamąją vietą.

Taip pat Jūs galite pateikti Jums žinomą  papildomą informaciją lange „Papildoma informacija“ ir/ar įkelti papildomus dokumentus, patvirtinančius Jūsų pateiktą informaciją, asmens ar savo kontaktinius duomenis.

Norėdami gauti informaciją, kada Jūsų pateikta informacija bus apdorota arba atmesta, užpildykite kokiu būdu norite būti informuojami.

Užpildę visą informaciją privalote patvirtinti, kad pateikta informacija teisinga ir susipažinote su atsakomybe, tuomet spauskite mygtuką „Pateikti“.

Pastaba. Pateikę informaciją ir Jums sužinojus naujas aplinkybes, pavyzdžius nustatėte, kad transporto priemonę valdė kitas asmuo spauskite mygtuką „Atšaukti“, tuomet galėsit pateikti  tikslesnę informaciją. Atšaukti pateiktą informaciją galite tik tada, jeigu ji nebuvo dar apdorota automatiniu būdu ar institucijos darbuotojo.

Jūsų pateikta informacija yra patalpinama Administracinių nusižengimų registre prie atitinkamos administracinio nusižengimo bylos ir papildomai informacijos Jums nereikia pateikti kitais būdais, apdorojus institucijos darbuotojui informaciją, Jūs savo paskyroje matysite šią informaciją.
 

Prisijungę prie  Elektroninio paslaugų portalo https://epaslaugos.ird.lt/ savo paskyroje pasirinkite „Administraciniai nusižengimai“->Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims“. Lange matysite informaciją apie administracinius nusižengimus. Pasirinkite įrašą dėl kurio norite pateikti informaciją, t. y.  dešinėje pusėje paspaudus mygtuką  „Veiksmai“ matysite  meniu su galimais veiksmais.

1. Pasirinkite veiksmą „Transporto priemonės naudotojo teikimas“.

2. Atvejais, kai žinote visus transporto priemonės savininko (valdytojo) duomenys pasirinkite langą „Teikiu informaciją apie asmenį, kuris valdė transporto priemonę“.


3. Pasirinkite asmens tipą „Juridinis asmuo“, kad galėtumėt užpildyti kitus duomenis.

4. Užpildykite privalomus duomenis, kai juridinis asmuo registruotas Lietuvos Respublikoje: juridinio asmens kodą (jis privalomas), juridinio asmens pavadinimas ir adresą.

Atvejais, kai juridinis asmuo registruotas ne  Lietuvos Respublikoje privaloma užpildyti šiuos duomenis: juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, miestas, gatvės pavadinimas/numeris, namo numeris, buto numeris, pašto kodas.

Taip pat Jūs galite pateikti Jums žinomą  papildomą informaciją lange „Papildoma informacija“ ir/ar įkelti papildomus dokumentus, patvirtinančius Jūsų pateiktą informaciją, asmens ar savo kontaktinius duomenis.

Norėdami gauti informaciją, kada Jūsų pateikta informacija bus apdorota arba atmesta, užpildykite kokiu būdu norite būti informuojami.

Užpildę visą informaciją privalote patvirtinti, kad pateikta informacija teisinga ir susipažinote su atsakomybe, tuomet spauskite mygtuką „Pateikti“.

Pastaba. Pateikę informaciją ir Jums sužinojus naujas aplinkybes, pavyzdžius nustatėte, kad transporto priemonę valdė kitas asmuo spauskite mygtuką „Atšaukti“, tuomet galėsit pateikti naują informaciją. Atšaukti pateiktą informaciją galite tik tada, jeigu ji nebuvo dar apdorota automatiniu būdu ar institucijos darbuotojo.

Jūsų pateikta informacija yra patalpinama Administracinių nusižengimų registre prie atitinkamos administracinio nusižengimo bylos ir papildomai informacijos Jums nereikia pateikti kitais būdais, apdorojus institucijos darbuotojui informaciją, Jūs savo paskyroje matysite šią informaciją.

Prisijunkite prie  Elektroninio paslaugų portalo https://epaslaugos.ird.lt/ savo paskyroje pasirinkite „Administraciniai nusižengimai“->Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims“. Lange matysite informaciją apie administracinius nusižengimus. Pasirinkite įrašą dėl kurio norite pateikti informaciją, t. y.  dešinėje pusėje paspaudus mygtuką  „Veiksmai“ matysite  meniu su galimais veiksmais.

1. Pasirinkite veiksmą „Transporto priemonės naudotojo teikimas“.

2. Atvejais, kai norite informuoti, kad nesate susijęs su užfiksuotu administraciniu nusižengimu spauskite „Informuoju, kad nusižengimo metu nebuvau transporto priemonės savininkas (valdytojas) arba nusižengimo užfiksuotas klaidingai“.

3. Užpildykite informaciją, kurią norite pateikti ir/ar įkelti papildomus dokumentus, patvirtinančius Jūsų pateiktą informaciją, asmens ar savo kontaktinius duomenis.

4. Norėdami gauti informaciją, kada Jūsų pateikta informacija bus apdorota arba atmesta, užpildykite kokiu būdu norite būti informuojami.

Užpildę visą informaciją privalote patvirtinti, kad pateikta informacija teisinga ir susipažinote su atsakomybe, tuomet spauskite mygtuką „Pateikti“.

Pastaba. Pateikę informaciją ir Jums sužinojus naujas aplinkybes, pavyzdžius nustatėte, kad transporto priemonę valdė kitas asmuo spauskite mygtuką „Atšaukti“, tuomet galėsit pateikti naują informaciją. Atšaukti pateiktą informaciją galite tik tada, jeigu ji nebuvo dar apdorota automatiniu būdu ar institucijos darbuotojo.

Jūsų pateikta informacija yra patalpinama Administracinių nusižengimų registre prie atitinkamos administracinio nusižengimo bylos ir papildomai informacijos Jums nereikia pateikti kitais būdais, apdorojus institucijos darbuotojui informaciją, Jūs savo paskyroje matysite šią informaciją.

Prisijunkite prie  Elektroninio paslaugų portalo https://epaslaugos.ird.lt/ savo paskyroje pasirinkite „Administraciniai nusižengimai“->Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims“. Lange matysite informaciją apie administracinius nusižengimus. Pasirinkite įrašą dėl kurio norite pateikti informaciją, t. y.  dešinėje pusėje paspaudus mygtuką  „Veiksmai“ matysite  meniu su galimais veiksmais.

1. Pasirinkite veiksmą „Transporto priemonės naudotojo teikimas“.

2. Atvejais, kai norite informuoti, kad nesate susijęs su užfiksuotu administraciniu nusižengimu spauskite „Informuoju, kad nusižengimo metu nebuvau transporto priemonės savininkas (valdytojas) arba nusižengimo užfiksuotas klaidingai“.

3. Užpildykite informaciją, kurią norite pateikti ir/ar įkelti papildomus dokumentus, patvirtinančius Jūsų pateiktą informaciją, asmens ar savo kontaktinius duomenis.

4. Norėdami gauti informaciją, kada Jūsų pateikta informacija bus apdorota arba atmesta, užpildykite kokiu būdu norite būti informuojami.

Užpildę visą informaciją privalote patvirtinti, kad pateikta informacija teisinga ir susipažinote su atsakomybe, tuomet spauskite mygtuką „Pateikti“.

Pastaba. Pateikę informaciją ir Jums sužinojus naujas aplinkybes, pavyzdžius nustatėte, kad transporto priemonę valdė kitas asmuo spauskite mygtuką „Atšaukti“, tuomet galėsit pateikti naują informaciją. Atšaukti pateiktą informaciją galite tik tada, jeigu ji nebuvo dar apdorota automatiniu būdu ar institucijos darbuotojo.

Jūsų pateikta informacija yra patalpinama Administracinių nusižengimų registre prie atitinkamos administracinio nusižengimo bylos ir papildomai informacijos Jums nereikia pateikti kitais būdais, apdorojus institucijos darbuotojui informaciją, Jūs savo paskyroje matysite šią informaciją.

Surašytas tik administracinio nusižengimo protokolas su arba be administraciniu nurodymu. Skundo pateikti negalite, nes konkrečioje administracinio nusižengimo byloje dar nepriimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje. Bauda gali būti paskirta ir administraciniu nurodymu, kuris įrašomas į administracinio nusižengimo protokolą. Paaiškinimą dėl administracinio nusižengimo turite teisę teikti tyrimą atliekančiais įstaigai.

Papildomai informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 610 str. 4 d. administracinis nurodymas yra neskundžiamas, o asmeniui administracinio nusižengimo protokole nustatytu laiku sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą, laikoma, kad administracinis nurodymas yra įvykdytas. Įvykdytas administracinis nurodymas gali būti panaikintas tik atnaujinus administracinio nusižengimo bylą paaiškėjus kitoms aplinkybėms, kurios pareigūnui, institucijai ar teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos priimant nutarimą ar nutartį arba surašant administracinį nurodymą ir kurios vienos ar kartu su pirmiau nustatytomis aplinkybėmis įrodo, kad administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo yra nekaltas arba kad jis padarė lengvesnį ar sunkesnį administracinį nusižengimą negu tas, už kurį jis patrauktas administracinėn atsakomybėn, taip pat kurios įrodo, kad administracinėn atsakomybėn nepatrauktas asmuo yra kaltas.

Nutarimas administracinio nusižengimo byloje jau yra apskųstas.

Prisijunkite prie Elektroninio paslaugų portalo https://epaslaugos.ird.lt, savo paskyroje pasirinkite „Administraciniai nusižengimai“->Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims“. Lange matysite informaciją apie administracinius nusižengimus. Pasirinkite įrašą dėl kurio norite pateikti skundą, t. y.  dešinėje pusėje paspaudus mygtuką  „Veiksmai“ matysite  meniu su galimais veiksmais.

1. Pasirinkite veiksmą „Skundo teikimas“.

2. Spauskite „Teikti skundą dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje“.

3. Atvejais, kai nuo nutarimo administracinio nusižengimo byloje priėmimo praėjo 20 ir daugiau kalendorinių dienų, privalote nurodyti svarbias priežastis dėl ko praleistas terminas. Skundo padavimo terminą rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti apylinkės teismas.

Atvejais, skundo padavimo terminas (20 kalendorinių dienų) nepraleistas, užpildoma skundžiamo nutarimo administracinio nusižengimo byloje esmė, apskundimo pagrindai ir motyvai, bei yra galimybė įkelti norimus dokumentus.

4. Taip pat galite užpildyti savo kontaktinius duomenis, bei nurodyti informavimo būdus ar būdą kaip norėtumėt būti informuojamas apie Jūsų  pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą.
Privalote patvirtinti, kad pateikta informacija yra teisinga, bei spausti mygtuką „Išsaugoti“.

Atlikus šiuos veiksmus Jūs jau būsite pateikę skundą.

Informuojame, kad yra ribojamas skundo teksto simbolių skaičius (numatyta 4000 simbolių).

Galima ir prisegti jau parengtą skundo dokumentą.

 

Gautas skundas yra apdorojamas ne vėliau kaip per tris darbo dienas. Informacija apie priimtą ar atmestą skundą asmuo gali matyti, prisijungęs prie Elektroninių paslaugų portalo https://epaslaugos.ird.lt, asmeninėje paskyroje.

Prisijunkite prie Elektroninio paslaugų portalo https://epaslaugos.ird.lt, savo paskyroje pasirinkite „Administraciniai nusižengimai“->Administracinėn atsakomybėn traukiamiems asmenims“ ir paspaudus mygtuką „Paieška“ galite atlikti paiešką pagal: nusižengimo identifikavimo numerį ROIK, nusižengimo datą, transporto priemonės valstybinio numerio ženklą, pagal apmokėjimo būseną (apmokėta, neapmokėta) ar pateiktos informacijos apie transporto priemonės naudotoją būsena (apdorojama – informacija dar neapdorota, atmesta – darbuotojas, nagrinėjantis Jūsų pateiktą informaciją ją atmetė kaip netinkamą ar prašo papildyti informaciją, atšaukta – kai asmuo pats atšaukė savo pateiktą informaciją, nepateikta – asmuo dar nepateikęs informacijos, pateikta – asmens pateikta informacija yra apdorota automatiniu būdu ar atsakingo darbuotojo).


 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-18